Offentlig handling - Orust kommun

699

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

Styrelseärenden. När det gäller handlingar som innehåller exempelvis  Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Förvaras.

Arbetsmaterial allmän handling

  1. Rusta karlshamn kontakt
  2. Vilket märke förbjuder dig att köra rakt fram_
  3. Yrkeslivet
  4. Boka mopedkörkort prov
  5. Pox matning vuxna
  6. Auto cad pro
  7. Datavetenskap
  8. Frame network 4.0

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig. För att sekretessbelägga (hemlighålla) en uppgift i en allmän handling måste det finnas stöd i lag. Innehållet i en handling som begärts ut ska därför alltid prövas i förhållande till OSL. 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats.

Offentlig handling - Gislaved.se

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den  Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är  En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.

Arbetsmaterial allmän handling

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Arbetsmaterial allmän handling

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Arbetsmaterial allmän handling

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Fakturera företag moms

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett. Sökanden överklagade beslutet och påpekade att handlingarna fanns med i ett utskick som hade gått ut till bland annat samtliga nämndordförande i kommunen, samtliga kommunala förvaltningar, en vd för ett kommunalt bolag samt Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning.

När handlingen är färdig— ska upprättats Om handlingen inte är färdig— ej allmän, ingår i myndighetsinternt arbetsmaterial Huvudregler 2:10-Handling anses upprättad när den har expedierats = handlingen avsänds eller överlämnas till en enskild eller till en annan myndighet. Ska ha gjorts ”tillgänglig” för utomstående. En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.
Rusta pappersstjärna

Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet. Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial. Jag har begärt partsinsyn för att få läsa mailen.Har läst alla domar jag kunnat hitta om interna mail och blir förvirrad. Det är motstridiga budskap. När blir interna mail en allmän handling?

Vid registrering och utlämning av  att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Arbetsmaterial kan vara minnesanteckningar, förslag till skrivelser och beslut eller an-.
Kungälv kommunalt vattenRiktlinjer för dokumenthantering i Rättviks kommun Allmänna

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessen  De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad handling och därmed inte heller allmän handling har du inte har rätt att ta del av. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen  Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande) är däremot inte allmän handling.


William rmm instagram

Lämna ut allmän handling - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Med handling avses  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har  inte räknas som allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av (inkommit) Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. 18 juni: det kommer ett svar om att mina begärda dokument är arbetsmaterial och därför inte en offentlig handling 18 juni: jag svarar att de tidigare i och med sekretessgranskningen konstaterat att det är en allmän handling och undrar varför de nu, efter en veckas sekretessgranskning kommit på att det inte är det? Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling.

Nybro kommun » Allmän, offentlig handling Kommunledning

myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rätt- De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Inkommen handling arbetsmaterial Inkomna utkast är allmänna handlingar - Allmän handling . ärt ställningstagande av något slag. Handlingen behöver med andra ord inte vara färdig eller slutgiltig vare sig i avsändarens eller myndighetens ögon för att den ska anses inkommen i TF:s mening Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän.

Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad handling och därmed inte heller allmän handling har du inte har rätt att ta del av. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.