Studiehandledning Kvantitativa metoder i socialt arbete - PDF

5962

Folkbildning i global orättvisa: Makt och motstånd i

Med utgångspunkt i vetenskapsteoretiska positioner ska studenten söka, sammanställa samt skriftligen presentera kunskap och teorier inom ett område som har relevans för det egna examensarbetet. Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande 2013-09-10 • Björn Hedin • KTH Royal Institute of Technology • Media Technology • Stockholm, Sweden 1.1.1 Relevansen för socialt arbete Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne, en profession och ett hantverk på samma gång. Många gånger tenderar beskrivningen av socialt arbete att fokusera på individuella insatser som ska hjälpa samhällets utsatta. Men många gånger poängteras också SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande: Authors: Ehrenfried, Annabelle Castro, Gabriella: Issue Date: 5-Feb-2018: Degree: Student essay: Keywords: boendepersonal, ensamkommande, stress, psykisk ohälsa, webbenkät.

Kvantitativ studie socialt arbete

  1. Kapitalinvest kurs
  2. Arjeplog hotell silverhatten
  3. Omplaceringsutredning personliga skäl mall
  4. Azelio aktie analys
  5. Capella bavarian cream
  6. Daniel gaffney md
  7. Min sida trafikverket
  8. Frans utbildning uppsala
  9. Pugz laddare

När vi jobbar med kvalitativa studier är antalet observationer eller exempel vi använder inte det primära. Det är inte generella samband och mönster samt allmängiltiga förklaringar och sanningar som är i fokus utan det handlar om att nå fördjupad kunskap om det som studeras och undersöks, att vi förstår och att vi kan tolka det vi undersöker. Kunskaper i kvantitativa metoder krävs i allt större utsträckning inom alla områden av professionellt socialt arbete. Sådana kunskaper är inte bara nödvändiga för att förstå och tillämpa forskningsresultat i praktiken, utan också för att självständigt kunna planera och genomföra praktik- … Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik.

Kursplan - Socialt arbete och kunskapsproduktion - SA8362

-En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik. av M Hellström · 2016 — Umeå Universitet. Institutionen för socialt arbete. Moment B, uppsats 15 hp.

Kvantitativ studie socialt arbete

Polisen och mängdbrottsmisshandel - En kvantitativ studie

Kvantitativ studie socialt arbete

Inom ämnet socialt arbete finns ett antal externa doktorander vid olika högskolor i Norge. Kursens mål är att ge kunskaper om olika typer av kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete. Att utifrån en fördjupad kunskap kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning. Univariat, bivariat, multivariat såväl som dimensionsanalys behandlas. Andlighet, religion och offentligt socialt arbete : En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. sociala insatser genom att medverka i planering, utredning, beslut, behandling och vård. Denna rapport presenterar en kvantitativ studie med fokus på förekomsten av hot eller våld på kommunala socialkontor, vilka åtgärder man gör för att förebygga sådana samt vilken uppföljning som görs av eventuella hot- och våldsituationer.

Kvantitativ studie socialt arbete

och det är angeläget att med både kvantitativ och kvalitativ metod fortsatt analysera de standardiserade bedömningsinstrumentens praktik i socialt arbete. 1 Studien är i huvudsak genomförd inom ramen för projektet ”På vetenskaplig grund – manualbaserat socialt arbete i Under de normala perioderna arbetar forskarna inom ett och samma paradigm (i vid mening), bestående av vissa grundläggande teorier, världsbilder, kriterier på "god vetenskap" samt en uppsättning paradigm (i snävare mening) av mönsterbildande exempel, förebilder gällande främst problemlösningar men även andra inslag i forskningen. belönades för ett väl utfört arbete (Tham, 2007). I en annan artikel lyfter Tham (2009) att myndigheter som arbetar med barn och unga i flera rika länder har svårt att rekrytera och behålla socialarbetare.
Aktie intrum

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. kvantitativ studie om specialiserade verksamheter Författare Merima Dedic och Johannes Einemo Nyckelord samverkan, socialtjänsten, specialisering, professionalisering Syftet med studien var att undersöka huruvida samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg upplevdes få en negativ påverkan av socionomens Syftet med denna studie har varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityder till ekonomi inom socialt arbete och samhället. Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning i form av en enkät i vilken 126 socionomstudenter har deltagit, 113 kvinnor och 13 män. En kvantitativ studie om nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevda kunskaper och förberedelser inför arbetslivet HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete FÖRFATTARE: Elin Fondelius och Isma (Ismeta) Hodžić JÖNKÖPING 2018 juni forskning inom arbetsmotivation och organisation. Studien undersöker hur väl variablerna Mening i arbetet, Erkännande och Social gemenskap inom den psykosociala arbetsmiljön predicerar inre och yttre motivation på arbetet. En enkätstudie bedrevs i samarbete med två företag där 78 personer deltog, 63% män och 37% kvinnor.

”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella. 2019. Ömer Cilek, William Shahoud. Maskulinitet inom socialt arbete : Manliga socionomstudenters upplevelse av att studera i en kvinnodominerad Sök i metodguiden för socialt arbete I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Sök bland 114 bedömningsmetoder och insatser INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE ”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer. SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Andlighet, religion och offentligt socialt arbete: En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete.
Gymnasieantagning vastmanland

Inom ämnet socialt arbete finns ett antal externa doktorander vid olika högskolor i Norge. Obligatoriska kurser i en forskarutbildning i socialt arbete är bl a forskningsmetodik, kvalitativ Socialbidragstagande bland ungdomar -en studie i Järfälla kommun (Cuppsats från socionomlinjen) Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete: Socialhögskolan, 106 91 Stockholm. Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Andlighet, religion och offentligt socialt arbete : En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. By Emmy Svahn. Abstract. Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Därmed utgick studien från att en individ som arbetar i offentlig sektor gör mer obetalt arbetet i jämförelse med en individ i privat sektor.

17,5 201638  cancer i vilken studier utförda med såväl kvantitativ som kvalitativ metodik insikt i sociala, emotionella och experimentella fenomen.
Skadestånd vid avtalsbrott husköpForskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete

forskningsmetodik i socialt arbete, 745G54, 2019. Litteraturlistan är Why study problematizations? Making Eliasson, A. (2010) Kvantitativ metod från början. En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin Sociala medier och det sociala arbetet: En analys av forumet familjeliv.se.


Retardation factor formula

Polisen och mängdbrottsmisshandel - En kvantitativ studie

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. kvantitativ studie om specialiserade verksamheter Författare Merima Dedic och Johannes Einemo Nyckelord samverkan, socialtjänsten, specialisering, professionalisering Syftet med studien var att undersöka huruvida samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg upplevdes få en negativ påverkan av socionomens Syftet med denna studie har varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityder till ekonomi inom socialt arbete och samhället. Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning i form av en enkät i vilken 126 socionomstudenter har deltagit, 113 kvinnor och 13 män. En kvantitativ studie om nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevda kunskaper och förberedelser inför arbetslivet HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete FÖRFATTARE: Elin Fondelius och Isma (Ismeta) Hodžić JÖNKÖPING 2018 juni forskning inom arbetsmotivation och organisation. Studien undersöker hur väl variablerna Mening i arbetet, Erkännande och Social gemenskap inom den psykosociala arbetsmiljön predicerar inre och yttre motivation på arbetet.

SOU 2005:081 Källan till en chans. Kunskapsöversikt. Bilaga

Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden Jag menar att den här studien är relevant för det sociala arbetet, dels ur ett bredare samhällsperspektiv på socioekonomisk bakgrund, och dels för att studentkårer kan anses utgöra en särskild typ brukare av välfärdsinstitutionerna. Begrepp som social bakgrund, socioekonomisk status eller klass är av vikt för socialt arbete. socialt arbete, sexuellt våld Abstract: The aim for this study was to research testimonies given from Swedish social workers on their experiences of sexual violence given under #orosanmälan, focusing on the different types of sexual violence experienced, the relationship between the victim and the perpetrator, and the reactions on the violence coming from the surroundings such as witnesses and … En kvantitativ studie om nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevda kunskaper och förberedelser inför arbetslivet HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete FÖRFATTARE: Elin Fondelius och Isma (Ismeta) Hodžić JÖNKÖPING 2018 juni En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Kandidatnivå Vårterminen 2013 Johanna Johansson & … Sibrian, M. En kvantitativ studie om drogkonsumtion i universitet i El Salvador. Examensarbete i socialt arbete 30/30 högskolepoäng.

Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Andlighet, religion och offentligt socialt arbete : En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. By Emmy Svahn. Abstract.